logo
Logga inFavoriter
Naturally European

Diffuser Milk Cotton

4.4 av 5
Online
I lager

Gel

Doftpinnar doftsatta med varma toner av cederträ och patchouli. Doftpinnarnas vätska är av Augeo, som är gjord av en förnybar källa som ger utmärkt med låg avdunstningshastighet och som doftar länge.

Säkerhet

VARNING: KAN ORSAKA ALLERGISK HUDREAKTION. ORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATION. GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER MED LÅNGTIDSEFFEKTER. UNDVIK ATT INANDAS DAMM/RÖK/GASER/DIMMA/ÅNGOR/SPREJ. UNDVIK UTSLÄPP TILL MILJÖN. ANVÄND SKYDDSHANDSKAR/SKYDDSKLÄDER/ ÖGONSKYDD/ANSIKTSSKYDD. VID HUDKONTAKT: TVÄTTA MED MYCKET TVÅL OCH VATTEN. VID KONTAKT MED ÖGONEN: SKÖLJ FÖRSIKTIGT MED VATTEN I FLERA MINUTER. TA UR EVENTUELLA KONTAKTLINSER OM DET GÅR LÄTT. FORTSÄTT ATT SKÖLJA. VID HUDIRRITATION ELLER UTSLAG: SÖK LÄKARHJÄLP. SAMLA UPP SPILL. INNEHÅLLET/ BEHÅLLAREN LÄMNAS TILL: GODKÄND DEPONI. INNEHÅLLER: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2- NAPHTHALENYL) ETHANONE, 10-UNDECENAL, 3 AND 4-(4-HYDROXY-4-METHYLPENTYL)-3-CYCLOHEXENE-1- CARBOXALDEHYDE, BENZYL SALICYLATE, EUGENOL, METHYL 2-OCTYNOATE, ALPHA-ISO-METHYLIONONE, DL-CITRONELLOL, P-T-BUTYL-ALPHAMETHYLHYDROCINNAMIC ALDEHYDE. KAN ORSAKA EN ALLERGISK REAKTION.

SKU: 89090659